Home Dokumenty Regulamin dokonywania ocen pracy nauczyciela

Archiwum

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 
Odsłon : 730932
Regulamin dokonywania ocen pracy nauczyciela
niedziela, 31 października 2010 22:37

logo 

 

 

 Regulamin dokonywania

ocen pracy nauczyciela

Publicznego Przedszkola

w Stąporkowie

opracowała:

Wiesława Grzywacz

Stąporków 13 wrzesień 2010r

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ((Dz. U. z 2006r, Nr 97, poz.6764  z późn. zm.).

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego ( Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz.1066).

 

 

TRYB DOKONANIA OCENY:

 

§ 1

 1. Praca nauczyciela z wyjątkiem  nauczyciela stażysty podlega ocenie.
 2. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor przedszkola, w którym jest zatrudniony nauczyciel.
 3. Praca nauczyciela podlega ocenie bez względu na wymiar czasu pracy, w jakim

zatrudniony jest nauczyciel.

 1. Jeżeli nauczyciel uzupełnia pensum w innym przedszkolu (szkole), oceny jego pracy dokonuje dyrektor przedszkola, w którym nauczyciel jest zatrudniony, ale
  w porozumieniu z dyrektorem przedszkola,(szkoły) w którym nauczyciel uzupełnia pensum.
 2. Jeśli nauczyciel sprawuje funkcję doradcy metodycznego, oceny jego pracy dokonuje dyrektor przedszkola, w którym nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy w zakresie sprawowania funkcji doradcy metodycznego dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli.

 

§ 2

 

 1. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie jednakże nie wcześniej  niż po upływie roku od dokonania:
 • poprzedniej oceny pracy
 • oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6 KN tj. oceny dorobku zawodowego za okres stażu na kolejny stopień awansu zawodowego

2.     Ocena pracy nauczyciela może być dokonana z inicjatywy dyrektora  przedszkola lub na wniosek:

 • nauczyciela
 • organu sprawującego nadzór pedagogiczny
 • organu prowadzącego przedszkole,
 • rady rodziców

3.     Dyrektor przedszkola jest zobowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie   dłuższym  niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.   Jeśli ocena nie zostanie dokonana w ciągu trzech miesięcy, wydaje się nowy termin i  podaje przyczynę.

4.     Na ocenę nauczyciela nie mogą mieć wpływu  przekonania religijne i poglądy polityczne,   czy fakt odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy odmowa wynikała z uzasadnionego przekonania  nauczyciela, iż wydane polecenie było sprzeczne z dobrem dziecka, albo dobrem publicznym.

 

 

 

§ 3

 

1.     Ocena pracy ma formę opisowa oraz powinna ustosunkowywać się do realizacji przez nauczyciela zadań, stanowiących punkt wyjścia do dokonywania oceny.

W ocenie powinny być zawarte szczegółowe informacje, co do kwestii  spełnianiaposzczególnych kryteriów dokonywania oceny.

2.     Opisowa ocena pracy zakończona jest stwierdzeniem uogólniającym, którym może być:

a)      ocena wyróżniająca

b)      ocena dobra

c)      ocena negatywna.

 

§ 4

 

Ocena pracy jest wymagana w przypadku:

 

 • ubiegania się o stanowisko dyrektora przedszkola ( co najmniej ocena dobra )
 • ubiegania się dyrektora o stopień nauczyciela dyplomowego – ocena wyróżniająca
 • wniosek o nagrodę kuratora oświaty lub ministra- ocena wyróżniająca
 • przyznaniu dodatku motywacyjnego ( co najmniej dobra)

 

 

PROCEDURA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

§ 5

opis działania:

 

1.      Wystąpienie do dyrektora z wnioskiem o ocenę pracy nauczyciela przez uprawniony organ lub zainteresowanego nauczyciela.

Wpisanie wniosku do księgi korespondencji, nadanie mu numeru, wpisanie daty wpływu. Pisemnie powiadomić nauczyciela o rozpoczęciu procedury oceniania.
W ciągu 7 dni od daty wpływu wniosku.

2.      Pisemne powiadomienie nauczyciela o planowanej ocenie pracy co najmniej miesiąc przed dokonaniem oceny.(w przypadku oceny na wniosek uprawnionego organu)

3.      Poinformowanie nauczyciela o możliwości zasięgnięcia opinii doradcy metodycznego na temat jego pracy , na jego pisemny wniosek ( w ciągu 14 dni).

4.      Poinformowanie nauczyciela o możliwości uczestniczenia związków zawodowych przy zapoznawaniu z projektem oceny ( w ciągu 14 dni ).

5.       Na wniosek nauczyciela dyrektor występuje do zakładowych organizacji związkowych o delegowanie swojego przedstawiciela.

6.      Na wniosek nauczyciela dyrektor występuje do doradcy metodycznego (lub nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego) o wyrażenie pisemnej opinii o pracy nauczyciela

7.      Analiza przez dyrektora zgromadzonej dokumentacji dotyczącej ocenianego nauczyciela

 • dokumentacji pedagogicznej: dzienników lekcyjnych, kart obserwacji, protokołów zebrań z rodzicami , dokumentacji współpracy z Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną itp.

8.      Obserwacje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ( jedno zajęcie, jedna zabawa, lub inna czynność)

9.      Nauczyciel dokonuje samooceny- wzór arkusza samooceny stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu

10.   Sporządzenie projektu oceny.

11.  Zapoznanie nauczyciela z pisemnym projektem oceny.

12.  Zgłoszenie przez nauczyciela na piśmie uwag, dotyczących projektu oceny w ciągu 3 dni od daty zapoznania się z projektem.

13.  Wręczenie oryginału karty nauczyciela za pokwitowaniem.

14.  Przekazanie karty oceny nauczyciela podmiotowi wnioskującemu o ocenę.

15.  Wpięcie  karty oceny pracy w akta osobowe.

 

§ 6

1.     Od ustalonej oceny w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje nauczycielowi prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem dyrektora przedszkola do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem.

2.      Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany zespół oceniający
w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający nie przysługuje odwołanie.

3.     Organ o którym mowa w punkcie 1 powołuje w celu rozpatrzenia odwołania lub wniosku zespół oceniający. W skład zespołu wchodzą:

a)     przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem, jako jego przewodniczący,

b)     przedstawiciel rady pedagogicznej przedszkola,

c)     przedstawicie rady rodziców.

d)    właściwy doradca metodyczny,

e)     przedstawiciel związków zawodowych.

4.     Ocena pracy nauczyciela nie jest decyzja administracyjna. Nie znajdą wobec tego zastosowania do tej oceny przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

KRYTERIA OCENIANIA

§ 7

1.     Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. 4 ustawy, zadań statutowych przedszkola oraz obowiązków określonych art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela– ustalonych w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

2.     Dyrektor przedszkola dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności (zgodnie § 2 ust. 8 rozporządzenia)

1)     Poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, poprawność realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu przedszkola, kulturę i poprawność języka, pobudzenie inicjatywy dzieci, zachowanie odpowiedniej dyscypliny dzieci na zajęciach.

2)     Zaangażowanie zawodowe nauczyciela ( uczestnictwo w różnorodnej działalności przedszkola, udział w pracach zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie dzieckiem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami).

3)     Aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym.

4)     Działalność nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb.

5)     Przestrzeganie porządku pracy ( punktualności, pełnego wykorzystania czasu pracy, właściwe prowadzenie dokumentacji).

 

§ 8

 

I. Na ocenę dobrą:

 

 • poprawnie prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zna i realizuje podstawę programową
 • zna prawa oświatowe a zwłaszcza regulacje organizujące prace placówki
 • przygotowuje dzieci do konkursów na etapie  przedszkolnym, i miejskim oraz osiąga dobre wyniki
 • przygotowuje i organizuje uroczystości przedszkolne
 • w sposób dobry  radzi sobie z dyscypliną w grupie, szczególnie podczas zajęć.
 • samodzielnie przygotowuje pomoce dydaktyczne służące wspomaganiu procesu edukacyjnego
 • opracowuje w zespole zadaniowym programy nauczania, scenariusze zajęć
 • umie stosować narzędzia diagnozy osiągnięć wychowanków oraz interpretować uzyskane przy ich pomocy wyniki
 • wspomaga wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb
 • współpracuje z rodzicami , zapewnia im bieżące informacje o rozwoju dziecka
 • prowadzi zajęcia otwarte dla rodziców
 • zna środowisko swoich wychowanków
 • zna, stosuje i przestrzega przepisy dotyczące bhp dzieci i warunków pracy
  w przedszkolu oraz potrafi przewidywać niebezpieczeństwa i eliminować je również w sytuacjach poza przedszkolnych
 • współpracuje z instytucjami wspierającymi oświatę
 • przestrzega dyscypliny pracy, respektuje zarządzenia i zalecenia przełożonych oraz przepisy prawa
 • wykonuje dodatkowe czynności i prace  wynikające z potrzeb przedszkola
 • dba o kulturę osobistą i poprawność językową
 • systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzi dokumentację pedagogiczną
 • wykonuje poprawnie wszystkie zadania zawarte w zakresie obowiązków

 

II. Na ocenę wyróżniającą:

Nauczyciel spełnia kryteria oceny dobrej, a ponadto:

o       merytorycznie i metodycznie poprawnie  prowadzi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze

o       opracowuje samodzielnie lub z zespole dokumentację przedszkolną

o       potrafi być twórczy , podejmuje działalność w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania programów
i publikacji

o       współtworzy wewnętrzne  prawo

o       osiąga dobre wyniki potwierdzone  uzyskiwaniem przez wychowanków wysokich miejsc w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach

o       przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości  przedszkolne lub środowiskowe

o       prowadzi znaczącą działalność wychowawczą – udział dzieci w kulturze

o       promuje osiągnięcia własne oraz wychowanków

o       samodzielnie lub w zespole:

§         opracowuje narzędzia diagnostyczne dla potrzeb placówki,

§         tworzy projekty ( narzędzia) ewaluacyjne,

§         tworzy programy edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne.

o       w sposób wyróżniający radzi sobie z dyscypliną w grupie, szczególnie podczas zajęć.

o       samodzielnie tworzy i wykorzystuje istniejące narzędzia do diagnozy osiągnięć dzieci

o        zapewnia pomoc i opiekę dzieciom  będącym w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych

o       organizuje udział rodziców w życiu przedszkola, rozwija formy współdziałania przedszkola z rodzicami

o       organizuje współpracę ze służbą zdrowia , policję, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego wychowanków.

o       aktywizuje środowisko rodziców do pracy na rzecz przedszkola

o       korzysta z różnych źródeł informacji, zna podstawy posługiwania się sprzętem multimedialnym

o       posiada publikacje , opracowania i przykładowe scenariusze zajęć zamieszczone w czasopismach pedagogicznych, portalach Internetowych, artykuły w prasie

o       bierze czynny udział w organizowanych formach doskonalenia zawodowego pod kątem potrzeb przedszkola

o       aktywnie uczestniczy w pracach Rady Pedagogicznej (komisjach, zespołach itp..)

o       udziela życzliwego wsparcia młodym nauczycielom.

 

III. Na ocenę negatywną:

Negatywną ocenę pracy otrzymuje nauczyciel, który nie spełnia wymagań stanowiących kryteria oceny dobrej, a w szczególności:

 • nie rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi przedszkola ( zły stopień realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych., zadań statutowych przedszkola, przygotowania się do zajęć , samokształcenia, doskonalenia zawodowego )
 • nie zwraca uwagi na kulturę i poprawność języka
 • nie radzi sobie z dyscypliną w grupie, szczególnie podczas zajęć
 • przedmiotowo traktuje wychowanków
 • nie rozwija zainteresowań dzieci ,
 • nie interesuje się środowiskiem wychowanków i nie podejmuje współpracy
  z rodzicami
 • nie udziela się w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli, nie dąży do pełni własnego rozwoju
 • nie zna i nie korzysta z nowoczesnych źródeł informacji
 • nie przestrzega porządku pracy ( punktualność, optymalnego wykorzystania czasu pracy na zajęciach, właściwego prowadzenia dokumentacji).

 

Negatywna ocena pracy jest powodem rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem nie zależnie od tego czy zawarto go na podstawie mianowania, czy na podstawie umowy o pracę.

Rozwiązanie stosunku pracy następuje z końcem tego miesiąca, w którym upływa
3 miesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy.

Prawidłowość i rzetelność negatywnej oceny pracy nauczyciela podlega kontroli sądu pracy rozpatrującego powództwo o  przywrócenie do pracy.

 

 

 

Niniejsze kryteria wchodzą w życie z dniem 14 września 2010 r

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr20/09/10

Tracą moc prawną standardy i kryteria oceny pracy nauczyciela w Publicznym Przedszkolu
w Stąporkowie z dnia 29 sierpnia 2005r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Arkusz samooceny

 

W arkuszu  należy  podać  osiągnięcia od ostatniej oceny pracy (dorobku zawodowego) nie dłużej jednak niż z ostatnich pięciu lat pracy

 

1.  Nazwisko i imię nauczyciela……………………………………...…………………..……..

2.  Data ostatniej oceny pracy (dorobku zawodowego………….………………………………

3.  Posiadane kwalifikacje  pedagogiczne…………..…………………………………………..

4.  Staż pracy……………………………………………………………………………………

 

 

5.  Udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola

 

 

 

6.  Podjęte innowacje i eksperymenty – opracowane programy autorskie

 

 

 

7.  Podjęte działania na rzecz wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka

 

 

 

8.  Osiągnięcia wychowanków (udział w konkursach, festynach, akcjach)- wyniki

 

 

9.  Przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych

 

 

10.          Posiadane publikacje, artykuły(tytuły, gdzie wydane)

 

 

11.          Udział w doskonaleniu zawodowym (studia, kursy, WDN)

 

 

12.          Współpraca z rodzicami (formy współpracy)

 

 

13.          Inne zadania wykonywane na rzecz przedszkola (czynności dodatkowe)

 

 

14.          Inne osiągnięcia uznane za ważne

 

 

 

 

…………………………………………………………………….

data i podpis nauczyciela

 

 
Free joomla templates made by Lonex.