Home Dokumenty Regulamin Pracy

Archiwum

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Odsłon : 730699
Regulamin Pracy
niedziela, 31 października 2010 22:43

Publiczne Przedszkole
w Stąporkowie

 

 REGULAMIN PRACY

Opracowała:

Wiesława Grzywacz

Stąporków, 30 marca 2010r

 

 

SPIS TREŚCI

 
I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE..............................................................3
II.    PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY I  RACOWNIKA.........................................4
III.   WARUNKI PRZEBYWANIA NA TERENIE MIEJSCA PRACY W CZASIE PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU..6
IV.    ZASADY USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI W PRACY I SPÓŹNIEŃ DO PRACY.................7
V.     ZWOLNIENIA OD RACY................................................................8
VI.    URLOPY  WYPOCZYNKOWE..............................................................9
VII.   CZAS PRACY........................................................................10
VIII.  TERMIN, MIEJSCE I CZAS WYPŁAT WYNAGRODZENIA.......................................11
IX.    PRACE WZBRONIONE KOBIETOM I MŁODOCIANYM...........................................11
X.     BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY....................................................12
XI.    KARY ZA NARUSZENIE PORZĄDKU I DYSCYPLINY PRACY....................................13
XII.   NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.............................................................14
XIII.  OBOWIĄZEK RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU......................................14
XIV.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE.............................................................15
 
Niniejszy regulamin opracowano na podstawie  Ustawy z dnia 26.06. 1974r- Kodeksu Pracy (Dz. U. z 1998r.:Nr 21 poz. 94, Nr 106 poz. 688 i Nr 113 poz. 717, z 1999r.: Nr 99 poz. 1152, z 2000r.: Nr 19 poz. 239, Nr43 poz. 49, Nr 107 poz. 1127, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r.: Nr 11 poz. 84, Nr 11 poz. 84, Nr 28 poz.301, Nr 52 poz. 538, Nr 99 poz. 1057, Nr 111 poz. 1194, Nr 123 poz. 1354, Nr 128 poz. 1405 i Nr 154 poz. 1805 z 2002r. : Nr 47 poz. 676 oraz z 2003 r.: Nr 166 poz. 1608, Nr 213 poz.208. z poź. zm.)

 

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 

§ 2

Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich pracowników zatrudnionych u pracodawcy, bez względu na zajmowane stanowisko oraz wymiar czasu pracy.

 

§ 3

Ilekroć w regulaminie pracy jest mowa o :

1)      pracodawcy lub zakładzie pracy- należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Stąporkowie w imieniu którego występuje dyrektor lub inna uprawniona do tego osoba;

2)      pracowniku- należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na podstawię umowy  o pracę ( bez względu na rodzaj) lub powołania;

3)      zakładowej organizacji związkowej- należy przez to rozumieć związki zawodowe działające w Publicznym Przedszkolu w Stąporkowie.

 

§ 4

 1. Pracodawca raz w tygodniu przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków dotyczących spraw pracowniczych, wyjaśnia je i analizuje przyczyny ich powstawania oraz udziela rzetelnych odpowiedzi skarżącym lub wnioskodawcom.
 2. Informację o konkretnych terminach przyjmowania skarg i wniosków wywiesza na tablicy ogłoszeń, usytuowanej w miejscu ogólnie dostępnym w siedzibie przedszkola.
 3. Żadem pracownik nie poniesie konsekwencji służbowych z powodu złożenia wniosku lub skargi, zawierających prawdziwe informacje.
 4. Pracownik ma prawo domagać się otrzymania od pracodawcy pisemnej odpowiedzi  w związku ze skierowanym do pracodawcy pismem, w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.
 5. Wszelkich informacji wychodzących na zewnątrz zakładu pracy  a dotyczących jego funkcjonowania udziela dyrektor lub inne osoby do tego upoważnione.

 

§ 5

Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika, przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza ten fakt swoim podpisem w treści umowy o pracę.

 

§ 6

W sprawach nie uregulowanych szczegółowo niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy, wydanych na jego podstawie.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

§ 7

1.    Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1)      zaznajamiać pracowników podejmujących prace z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

2)      organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników przy wykorzystaniu ich  uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

3)      zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

4)      terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;

5)      ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

6)      stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej, warunki sprzyjające przystosowanie się do należytego wykonywania pracy;

7)      zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;

8)      stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

9)       prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;

2. Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczący równego traktowania w zatrudnieniu w formie pisemnej informacji rozpowszechnionej na terenie zakładu pracy

3. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników  o możliwości dalszego

zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu  pracy  a pracowników

zatrudnionych  na czas określony- o wolnych miejscach pracy.

4. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

1) mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika  lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na   uporczywym   i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu  pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie współpracowników.

2) pracownik u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznana krzywdę.

3) pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę  o pracę ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na  podstawie odrębnych przepisów.

4) oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny, o której mowa w pkt. 2 uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

§ 8

Od momentu podjęcia pracy pracownik zobowiązany jest wykonywać swoją pracę wydajnie i profesjonalnie.

 1. Pracownik obowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę.
 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

a)      przestrzegać czasu pracy ustalonego u pracodawcy i wykorzystywać go jak najbardziej efektywnie.

b)      przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego u pracodawcy porządku;

c)      przestrzegać przepisów i zasad odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;

d)     dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby na narazić pracodawcę na szkodę.

e)      wykonywać dokładnie i skutecznie polecenia pracodawcy;

f)       przestrzegać zasad współżycia społecznego;

g)      tworzyć właściwy klimat wzajemnej pomocy i życzliwości w miejscu pracy;

h)      używać zgodnie z przeznaczeniem przydzielonej mu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej wyłącznie w czasie wykonywania pracy określonej w umowie o pracę lub wynikającej z poleceń przełożonych;

i)        niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego;

j)        ostrzegać współpracowników i innych osób o grożącym im niebezpieczeństwie i podjęcie akcji ratowniczej.

 

§ 9

1.      Dokumentacja personalna przy przyjęciu do pracy powinna obejmować:

a)      świadectwo ukończenia szkoły lub innych dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe;

b)      świadectwo pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia;

c)      podanie o przyjęcie do pracy zawierające przebieg dotychczasowej pracy zawodowej;

d)     kwestionariusz osobowy;

e)      dokumenty wymagane na danym stanowisku objęte odrębnymi przepisami.

2.      Decyzję o zatrudnieniu pracownika podejmuje pracodawca, wyznaczając mu miejsce pracy oraz przydzielając sprzęt, narzędzia i materiały niezbędne do pracy.

3.      Pracodawca zapoznaje pracownika z jego zakresem czynności, udzielając mu stosownych wskazówek, co do sposobu wykonywania powierzonych obowiązków.

 

§ 10

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien:

1.      Otrzymać pisemną umowę o pracę określająca rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy i przysługujące wzajemnie uzgodnione wynagrodzenie, a także w przypadku powierzenia mienia z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się- umowę o odpowiedzialności materialnej.

2.      Zapoznać się z regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na stanowisku pracy.

3.      Odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych i potwierdzić na piśmie te okoliczności.

4.      Otrzymać nieodpłatne środki ochrony indywidualne zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz być poinformowany o sposobie posługiwania się tymi środkami.

5.      Otrzymać nieodpłatnie, niezbędną odzie i obuwie robocze oraz inne środki ochrony wymagane na danym stanowisku.

6.      Posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

7.      Zapoznać się z oceną ryzyka zawodowego na jego stanowisku pracy.

 

III. WARUNKI PRZEBYWANIA NA TERENIE MIEJSCA PRACY W CZASIE

PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU.

 

§11

 1. Każdy pracownik zobowiązany jest potwierdzać swoje przybycie do pracy podpisem na liście obecności. Ponadto nauczyciele potwierdzają swoją obecności w pracy podpisem   w dzienniku.
 2. Opuszczenie stanowiska pracy w czasie pracy wymaga uprzedniej zgody pracodawcy lub bezpośredniego przełożonego.
 3. Każde opuszczenie i powrót do miejsca pracy w trakcie czasu pracy powinno być odnotowane w ewidencji nieobecności w pracy.
 4. Pracodawca kontroluje czas pracy pracowników.
 5. Czas pracy nauczyciela określają:

a)      arkusz organizacyjny przedszkola;

b)      tygodniowy rozkład zajęć;

c)      ramowy rozkład dnia;

d)     obowiązki wynikające ze statutu przedszkola;

 1. Przebywanie pracownika w miejscu pracy poza godzinami pracy jest dopuszczalne jedynie za zgodą pracodawcy.

 

§12

 1. Po zakończeniu pracy każdy pracownik obowiązany jest uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzone narzędzia, sprzęt itp.
 2. Pracownik opuszczający pomieszczenie pracy jako ostatni zobowiązany jest do:

a)      sprawdzania i zabezpieczenia wszelkich urządzeń elektrycznych, palników gazowych i innych źródeł energii, podgrzewaczy oraz zaworów czerpalnych;

b)      zamknięcie drzwi i okien;

c)      przekazanie kluczy od pomieszczenia w którym pracuje, osobie sprawującej nadzór, zgodnie z zasadami określonymi przy przyjęciu do pracy lub zmienionymi                         i przekazanymi w trakcie pracy pracownikom.

 1. Nadzór nad wykonywaniem przez pracowników obowiązków o których mowa w ust. 2 sprawuje bezpośredni przełożony.

 

§13

W przypadku powzięcia przez pracownika wiadomości o wystąpieniu w miejscach pracy pracodawcy jakiejkolwiek awarii, obowiązany on jest niezwłocznie zawiadomić o tym, fakcie pracodawcę oraz przedsięwzięć wszelkie możliwe działania mające na celu ograniczenie przedszkola.

 

 

 

 

 

 

IV. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOSCI W PRACY I SPOŹNIEŃ

DO PRACY.

 

 

§14

 1. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej lub możliwej do przewidzenia, pracownik powinien uprzedzić pracodawcę.
 2. W razie niewstwienia się w pracy poza przypadkiem określonym w ust 1 pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności  i przewidywanym czasie jej trwania pierwszego dnie nieobecności w pracy, nie poźniej jednak niż w dniu następnym osobiście, przez inne osoby, listownie lub telefonicznie.
 3. Niedotrzymanie terminu o którym mowa w ust 2 jest usprawiedliwione jeśli pracownik ze względu na szczególne okoliczności, zwłaszcza jego obłożną chorobę połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników  albo inne zdarzenie losowe, nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności. W takim przypadku pracownik zawiadamia pracodawcę o przyczynie nieobecności niezwłocznie po ustaniu okoliczności o których mowa wyżej.

 

§ 15

1. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do

pracy przedstawiając niezwłocznie przyczyny  nieobecności.

2. W razie nieobecności w pracy z powodu:

a)      niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika lub jego izolacją z powodu choroby zakaźnej,

b)      leczenia uzdrowiskowego, jeżeli jego okres uznany jest zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,

c)      choroby członka rodziny, pracownika wymagającej sprawowania osobistej opieki , pracownik obowiązany jest usprawiedliwić nieobecność doręczając zaświadczenie lekarskie w ciągu trzech dni.

3             Za przyczyny usprawiedliwiające nieobecności w pracy bądź spóźnienie się do pracy uważa się również:

a)      odsunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia od lekarza lub decyzji komisji lekarskiej bądź inspektora sanitarnego, jeżeli pracodawca nie zatrudni pracownika przy innej pracy odpowiedniej dla jego stanu zdrowia.

b)      okoliczność wymagającą sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14,

c)      konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej w granicach nie przekraczających 8 godzin od zakończenia podróży,

d)     imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystawione przez  właściwy organ w sprawach powszechnego obowiązku, obrony administracji rządowej lub samorządowej, sąd, prokuraturę, policję w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się na to wezwanie.

 

 

 

 

 

 

V. ZWOLNIENIA OD PRACY

§ 16

1.     Czas pracy powinien być w pełni wykorzystane na pracę zawodową. Załatwienie spraw  osobistych i innych nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.

2.      Zwolnień od pracy udziela pracodawca na umotywowany wniosek pracownika, jeżeli nie zakłóci to toku pracy. Pracownikowi za czas tego zwolnienia nie przysługuje wynagrodzenie, chyba, że odpracował czas zwolnienia, która nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

 

§17

 1. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy w trybie i na zasadach określonych przepisami Kodeksu Pracy i przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie bądź przepisami szczególnymi.
 2. W szczególności pracodawca obowiązany jest zwolnić od pracy pracownika:

a)      na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządowej, sądu, prokuratury;

b)      wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania;

c)      wezwanego w celu wykonania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym, sądowym.

Łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać 6 dni w ciągu roku

kalendarzowego;

d)     będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stacje krwiodawstwa w celu oddania krwi;

e)      na czas obejmujący:

- 2 dni- w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

- 1 dzień- w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i  pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

 

3. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt. a-c pracodawca wydaje, na wniosek pracownika, zaświadczenie w celu uzyskania przez niego od właściwego

organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu, w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach.

4.Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust.2 pkt. d-e pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

 

§ 18

 1. Pracodawca prowadzi dla każdego pracownika kartę ewidencji pracy.
 2. Wyjazdy służbowe odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu podpisanego przez pracodawcę.

 

§ 19

W sprawach nie uregulowanych w rozdziale IV i V zastosowanie maja przepisy działu VII Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy ( Dz. U. Nr 60 poz.281 z 1996)

 

VI. URLOPY WYPOCZYNKOWE

§ 20

1.     Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i według zasad określonych w Kodeksie Pracy. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

1.      Pracownik wykorzystuje przysługujący mu urlop wypoczynkowy w roku kalendarzowym w którym nabył do niego prawo.

2.      Nie ustala się planu, a urlopu udziela się przy uwzględnieniu w miarę możliwości- wniosków pracowników co do terminu urlopu oraz konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.

3.      Pracownik zamierzający udać się na urlop wypoczynkowy powinien uzyskać zgodę pracodawcy, wyrażoną poprzez podpisanie karty urlopowej.

4.      Pracownikom dydaktycznym przysługuje urlop zgodnie z art. 64 Karty Nauczyciela.

5.      Pracownikom administracji i obsługi przysługuje:

a)      20 dni jeśli pracownik jest zatrudniony krócej ni z 10 lat;

b)      26 dni jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

6.      Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy.

7.      Urlop o którym mowa w ust. 4, udziela się w dniach, lecz przelicza się go na godziny, przyjmując, że jednemu dniowi urlopu odpowiada 8 godzin pracy.

8.      Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy.

 

§  21

1.      Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym  w którym podjął pracę uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze ½ wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

2.      Praw do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

 

§ 22

1.      Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

1)      zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej- przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż trzy lata;

2)      średniej szkoły zawodowej- przewidziany programem nauczania czas trwania, nie więcej jednak niż 5 lat;

3)      średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych- 5 lat;

4)      średniej szkoły ogólnokształcącej- 4 lata;

5)      szkoły policealnej- 6 lat;

6)      szkoły wyższej- 8 lat ( w tym uzyskanie tytułu licencjata).

2.      Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia do okresu pracy, o którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

 

§ 23

1.      Urlopu nie wykorzystanego w danym roku udziela się pracownikowi najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

2.      Pracownik ma prawo do urlopu w wymiarze nie więcej niż 4 dni w każdym roku kalendarzowym na wniosku i w terminie przez niego wskazanym, zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

§ 24

1.      Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego, jeżeli nie spowoduje to zakłóceń normalnego toku pracy.

2.      Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzieleniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

3.      Zasady udzielania urlopu bezpłatnego dla pracowników dydaktycznych określa art. 68 ustawy- Karta Nauczyciela.

 

VII. CZAS PRACY

§ 24

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w miejscu świadczenia pracy lub w innym wyznaczonym miejscu do wykonywania pracy.
 2. W czasie określonym jako godziny pracy pracownik winien być gotowy do świadczenia pracy.
 3. Cały czas pracy powinien być przeznaczony na wykonywanie pracy.

 

§ 25

 1. Ustala się czas pracy w wymiarze 8 godzin na dobę w 5- dniowym tygodniu pracy  i przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 2. Palacze c. o. pracują wg ustalonego grafiku.
 3. Okres rozliczeniowy obejmuje 1 miesiąc.
 4. Praca w granicach tych norm jest pracą w godzinach nadliczbowych.
 5. Wymiar i rozkład czasu pracy dla pracowników dydaktycznych określają przepisy ustawy z 1982 r Karta Nauczyciela z pomniejszymi zmianami oraz ustalone plany lekcji i innych zajęć.

 

§ 26

Pracodawca może podwyższyć dobowy wymiar czasu pracy do 9 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

§ 27

Pracodawca może dla wszystkich lub niektórych pracowników:

 1. Zmienić  ustalony w regulaminie rozkład czasu pracy.
 2. Wprowadzić zmianowy system czasu pracy.

Godziny rozpoczynania i kończenia pracy ustala pracodawca

 

§ 28

Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonał pracę w dniu dla niego wolnym od pracy przysługuje w zamian dzień wolny w innym terminie.

 

§ 29

Pora nocna wynosi osiem godzin i obejmuje czas pracy pomiędzy godzina 22 a godziną 6 dnia następnego.

 

 

§ 30

Niedziele i święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy. Za pracę w niedziele uważa się pracę wykonywana pomiędzy godziną 6 w tym dniu a godziną 6 dnia następnego.

 

§ 31

Wprowadza się 25 minutowa przerwę w pracy wliczoną do czasu pracy po upływie 3 godzin od rozpoczęcia przez danego pracownika, jeżeli dzienny wymiar czasu pracy danego pracownika przekracza 6 godzin.

 

§ 32

  1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy przy komputerze maja prawo po godzinnej pracy do 5 minut przerwy w pracy wliczonej do czasu pracy.
  2. Kwalifikacja stanowisk pracy do uznanych za stanowiska pracy przy komputerze dokonuje dyrektor z osobą prowadzącą sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

VIII. TERMIN, MIEJSCE CZAS WYPŁATY WYNAGRODZENIA

§ 33

 1. Wynagrodzenie za pracę dla pracownika administracji i obsługi płatne jest w okresach miesięcznych z dołu w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Nauczyciele otrzymują wynagrodzenie zasadnicze, dodatki specjalne, wysługę lat w pierwszym dniu miesiąca a jeśli ten dzień nie jest dniem pracy w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu, a za nadgodziny ponadwymiarowe stałe i doraźne z dołu jak pracownicy administracji i obsługi.

 

§ 34

1.               Wypłata wynagrodzenia następuje przelewem na konto bankowe, wskazane przez pracownika.

2.                 Wypłata może również nastąpić w inny sposób po wzajemnym uzgodnieniu z pracownikiem.

 

 

 

IX. PRACE WZBRONIONE KOBIETOM I MłODOCIANYM

§ 35

 1. Nie wolno zatrudnić kobiet, a w szczególności kobiet w ciąży, przy pracach i w warunkach wymienionych w przepisach zawierających wykaz szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
 2. Ustala się wykaz prac, przy których nie można zatrudnić kobiet, zgodnie z załącznikiem  do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r  w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych dla zdrowia kobiet.

§ 36

 1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
 2. Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.
 3. Postanowienia ust. 1 i 2 mają zastosowanie również do kobiet opiekujących się dzieckiem do 4 lat.

§ 37

 1. Nie wolno zatrudniać młodocianych,  a w szczególności młodocianych, którzy nie ukończyli 16 lat, przy pracach i w warunkach wymienionych w przepisach zawierających wykaz prac wzbronionych młodocianym.
 2. Ustala się wykaz prac, przy których nie można zatrudniać młodocianych, zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1991 r w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym.

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

§ 38

Pracodawca obowiązany jest chroni zdrowie i Zycie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

§ 39

Pracodawca obowiązany jest informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą w czasie szkoleń bhp oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie pracodawcy.

 

§ 40

Pracodawca przeprowadza badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na stanowisku pracy, a wyniki tych badań udostępnia pracownikom.

 

§ 41

 1. Przed podjęciem pracy pracodawca kieruje kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
 2. Pracodawca obowiązany jest kierować pracowników na okresowe badania lekarskie, stosownie do wymogów określonych odrębnymi przepisami.
 3. Pracodawca nie dopuszcza do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonych stanowiskach.

 

§ 42

 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, dotyczących zagrożeń zawodowych oraz poinformować o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 2. Szkolenia w dziedzinie bhp oraz ochrony p. ppoż. prowadzone są jako:

1)      instruktaż wstępny pracownika w zakresie przepisów bhp przeprowadza

a)      dział bhp- instruktaż ogólny;

b)      bezpośredni przełożony- instruktaż stanowiskowy;

2)      szkolenie podstawowe w zakresie bhp winien ukończyć pracownik w ciągo najpóźniej 6 miesięcy od dnia zatrudnienia;

3)      szkolenie okresowe w zakresie bhp przeprowadza się z częstotliwością:

a)      dla nauczycieli i administracji- nie rzadziej niż raz na 6 lat;

b)      dla pracowników obsługi- nie rzadziej niż raz na 3 lata

 1. Szkolenie podstawowe i okresowe w zakresie bhp prowadza wyspecjalizowane podmioty.
 2. Szkolenia o których mowa w ust. 2 mogą być prowadzone odpowiednio w formie instruktażu, seminarium, kursu.
 3. Odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego i na stanowisku pracy powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w jego aktach osobowych.
 4. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp oraz podstawowych umiejętności.
 5. Czas szkolenia bhp jest traktowany na równi z czasem pracy.

 

§ 43

Za zgodą pracownika i pracodawcy oraz organizacji związkowych pracownik może używać własnej odzieży i obuwia roboczego, za co przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, nie przekraczający cen odzieży i obuwia o których mowa w § 10 ust.5

 

§ 44

Ustala się tabele rodzajów ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego,a także przewidziane okresy ich użytkowania, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.

 

§ 45

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Szczególności pracownik jest obowiązany:

 1. brać udział w szkoleniu i instruktażu oraz poddawać się wymaganym sprawdzianom.
 2. wykonywać pracę zgodnie z przepisami bhp oraz stosować się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek.
 3. używać środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.

 

§ 46

W zakładzie pracy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 

XI. KARY ZA NARUSZENIE PORZĄDKU I DYSCYPLINY PRACY.

§ 47

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bhp i ppoż. pracownik może być ukarany:

a)      karą upomnienia

b)      karą nagany

 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp i  ppoż. opuszczenie stanowiska pracy bez usprawiedliwienia, stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w czasie pracy może być ukarany również karą pieniężną.
 2. Kary stosuje pracodawca po uprzednim wysłuchaniu pracownika. Pracownik otrzymuje zawiadomienie o ukaraniu na piśmie, którego odpis składa się w aktach osobowych.
 3. Od udzielonej kary, pracownik może wnieść sprzeciw w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu do pracodawcy. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 7 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu. Pracownikowi przysługuje prawo odwołania się do sądu  pracy od zastosowanej kary w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia lub odrzucenia sprzeciwu.

 

XII. NAGRODY I WYRÓZNIENIA

§ 48

 1. Pracownikom, których praca zawodowa, postawa i postępowanie a w szczególności wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych, przejawianie inicjatywy w pracy, podnoszenie jej wydajności oraz jakości, mogą być przyznane następujące nagrody i wyróżnienia:

a)      nagroda pieniężna;

b)      pochwała pisemna;

c)      pochwała publiczna;

d)     dyplom uznania.

 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor na wniosek bezpośredniego przełożonego.
 2. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

XIII. OBOWIĄZEK RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU.

 

§ 49

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia w szczególności ze względu na wiek, pleć, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, ze względu na zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna.

 

§ 50

1.      Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie:

a)      nawiązaniu i rozwiązaniu stosunku pracy;

b)      warunków zatrudnienia

c)      awansowania

d)     dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

W szczególności bez względu na wiek, pleć, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,wyznanie, orientacje seksualną, ze względu na zatrudnienie na czas  określony lub nieokreślony, ze względu na zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

2. Równe traktowanie w zatrudnieniu o którym mowa w ust. 1, oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób bezpośredni lub pośredni z przyczyn wyżej określonych.

 

§ 51

Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w §49 był, lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

 

§ 52

Dyskryminacja pośrednia istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie naturalnego postanowienia zastosowano kryterium lub podjętego działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich lub znacznej liczny pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn wyżej określonych, jeżeli dysproporcje te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu §51 jest także:

a)      działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu;

b)      zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika ( molestowanie)

 

§ 53

Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy( molestowanie seksualne).

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 54

Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej.

 

§ 55

.Niniejszy regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia czyli od dnia.....................

 

 

Organizacje związkowe:                                                   Pracodawca

1....................................                                               .............................

2....................................

3....................................

 

 
Free joomla templates made by Lonex.