Home Dokumenty ROCZNY PLAN PRACY

Archiwum

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 
Odsłon : 732341
ROCZNY PLAN PRACY
piątek, 19 marca 2010 10:03

ROCZNY PLAN PRACY

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

I OPIEKUŃCZEJ  

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
W STĄPORKOWIE

NA ROK SZKOLNY 2009/2010

 

 

 

 

 

 

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA

W  ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 1. I. „Książki bawią i uczą, bajeczki wychowują – Lubię, gdy dorosły mi czyta, a ja książeczki szanuję!” – rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie okazji do kształtowania postaw czytelniczych u dzieci przedszkolnych.

 

 1. II. „Świat jest duży i piękny! Aby umieć w nim poruszać się – pragnę poznać, co jest dobre,
  a co złe… „
  budowanie dziecięcego systemu wartości opartego na zrębach wartości ogólnoludzkich (wychowanie humanistyczne – poszanowanie praw człowieka).

 

 

WNIOSKI DO PRACY

W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

PODJĘTE NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 20 CZERWCA 2009 ROKU

 • szerokie włączenie się przedszkola w akcję czytelnictwa książek;
 • włączenie do technik pracy z dziećmi ćwiczeń relaksacyjnych;
 • stanowczo dłuższy, codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu;
 • rozpoczęcie działań mających na celu przeszeregowanie priorytetów – wychowanie „ku wartościom”;
 • praca nad zmianą nastawienia rodziców do przedszkola – z roszczeniowego na pomocowe;
 • efektywny udział w składaniu wniosków o europejskie fundusze strukturalne;
 • nadanie nazw różnych owadów poszczególnym oddziałom:

I –  krasnoludki

II – słoneczka

III – biedronki

IV- jagódki

V – stokrotki

VI-

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

1. Poznanie środowiska wychowawczego każdego dziecka oraz jego ogólnego rozwoju celem jednokierunkowości oddziaływań domu
i przedszkola

1. Obserwacja dzieci w czasie samorzutnych zabaw i podczas zabaw organizowanych z cała grupą.

2. Założenie „Kart obserwacji dziecka”.

3. Ogólne zebranie z rodzicami – przedstawienie działań wycho-wawczych i dydaktycznych.

4. Prowadzenie rozmów z rodzicami na temat dziecka – uwagi, wnioski z obserwacji, wymiana informacji.

5. Oddziaływanie na rodziców poprzez:

 • kącik informacyjny,
 • zajęcia otwarte,
 • uroczystości,
 • pedagogizację

6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Końskich

 

cały rok

 

 

wrzesień, październik,

wrzesień

 

na bieżąco

 

cały rok

cały rok

 

w ramach potrzeb

nauczyciele

 

nauczyciele

dyrektor, nauczyciele

nauczyciele, rodzice

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele, dyrektor, rodzice

Diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5 i 6 letnich

 1. diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5 letnich
 2. diagnoza dojrzałosci szkolnej dzieci 6 letnich

- opracowanie narzedzi diagnozy

 

 

Adaptacja dzieci trzyletnich

 1. opracowanie programu adaptacyjnego
 2. prowadzenie zajęć adaptacyjnych
 3. ewaluacja programu adaptacyjnego

 

 

2. Promowanie działań kształtujących szacunek do każdego człowieka, jego godności osobistej, tolerancję dla inności, sprawiedliwość oraz inne uniwersalne wartości

1.Wdrażanie do podporządkowania się ustalonym normom postę-powania w grupie rówieśniczej.

2. Wyrabianie nawyków kulturalnych, prawidłowego zachowania się poprzez gry i zabawy dydaktyczne.

3. Zwracanie uwagi na zachowanie wobec dorosłych i rówieśników.

na bieżąco

 

na bieżąco

 

cały rok

 

 

nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

nauczyciele

 

nauczyciele

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia dzieci poprzez wzbudzanie zamiłowania do sprawności ruchowej oraz poszerzenie wiadomości na temat zagrożeń środowiska naturalnego i zdrowej żywności.

Zorganizowanie rodzinnego festynu w ogrodzie przedszkolnym promującym zdrowe odżywianie oraz zabawy ruchowe

Rozwijanie więzi z rodziną.

Zorganizowanie między przedszkolnego konkursu plastycznego pt. ”Moja rodzinka żyje zdrowo”.

 • Utrwalanie wartości

zdrowia.

 

kwiecień

 

3. Troska o zdrowie

dziecka.

 

1. Stwarzanie okazji do samorzutnych zabaw ruchowych indywidualnych i zespołowych z wykorzystaniem sprzętu.

2. Rozwijanie różnorodnych form ruchu na świeżym powietrzu.

3. Realizacja Program Profilaktyki Zdrowotnej w ramach akcji „Zdrowy Przedszkolak”.

4. Zapoznanie dzieci (lub przypomnienie) z budynkiem przedsz-kolnym oraz zasadami bezpiecznego poruszania się i zachowania w pomieszczeniach i na ogrodzie przedszkolnym.

5. Wyrabianie nawyków higienicznych

- mycie rąk

- mycie zębów

- sprzątanie po zakończonej pracy

- założenie „kącika czystości”.

 

na bieżąco według możliwości pogodowych

 

 

 

 

 

cały rok

 

nauczyciele

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

nauczyciel, dyrektor oraz wszyscy pracownicy

4. Zapewnienie równych szans do korzystania  z edukacji elementarnej

1. Przygotowanie do nauki czytania, pisania, rozwijanie myślenia matematycznego.

2. Stosowanie zróżnicowanych form i metod pracy z dziećmi.

3. Wzbogacanie zasobów zabawek, gier dydaktycznych.

4. Tworzenie kącików zainteresowań.

5. Systematyczne prowadzenie ćwiczeń wyrównawczych z dziećmi mającymi problemy z opanowaniem programu przedszkolnego.

6.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

7. Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi mającymi trudności.

8. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dziećmi sześcioletnimi.

cały rok

Nauczyciele grup V i VI

nauczyciel, dyrektor

Zabawy z literaturą-poezją i prozą dziecięcą inspiracją do wychowania twórczego

1 Opracowanie wykazu literatury przedmiotu oraz literatury dziecięcej dla poszczególnych grup wiekowych do wykorzystania w bieżącym roku-powielenie,  rozdanie do grup oraz dołączenie do planu rocznego

2. Wprowadzenie w każdej grupie zwyczaju opowiadania basni, bajek i bajeczek, recytowania wierszy o stałej porze dnia zwłaszcza na temat zdrowia

3. Tworzenie szczególnej atmosfery, oddziaływanie terapeutyczne:

-wybór maskotki narratora,

-doskonalenie umiejętności,

opowiadania przez nauczycielki,

4. Spotkania z rodzicami /wspólny śpiew,recytacje,konkursy quizy/.

5. Udział dzieci w profesjonalnych przedstawieniach teatralnych

 

6. Zorganizowanie wystawy prac dzieci pt.W królestwie warzyw i owoców nawiązujących do utworów  literackich związanych z tematyką jesienną.

 

7. Prezentacja wybranego utworu w wykonaniu dziecka i rodzica.

 

8. Nawiązanie współpracy z biblioteką :

-ustalenie tematyki i harmonogramu wzajemnych kontaktów

 

 

 

 

5. Kształtowanie postaw

proekologicznych.

 

1. Wyrabianie pozytywnego stosunku od zwierząt i roślin poprzez pogadanki, podawanie przykładów właściwych zachowań korzystając z literatury dziecięcej.

2. Udział w akcji „Sprzątanie świata.”

3. Obserwacja przyrody - wycieczki, wyjścia w pole, na łąkę, do lasu.

4. Udział w akcji- dokarmiamy zwierzęta zimą.

5. Udział w konkursie ekologicznym „Cik – CzyśCik” – segregacja odpadów

6. Udział dzieci w konkursie na piosenkę ekologiczną.

7. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Ptaki naszych lasów”.

8. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Moje ulubione zwierzątko”.

cały rok

 

wrzesień – październik

 

wrzesień

 

cały rok

 

grudzień – luty

 

cały rok

 

maj

nauczyciele

Kształtowanie właściwych postaw moralno-                                          społecznych.

 

1. Wyrabianie nawyków kulturalnych, prawidłowego zachowywania się poprzez gry i zabawy dydaktyczne.

- plan dnia:

 

2. Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie wobec dorosłych i rówieśników.

na bieżąco, przez cały rok

 

na bieżąco

nauczyciele

6. Rozwijanie poczucia

własnej tożsamości,

budzenie świadomości

narodowej.

 1. Zapoznanie dzieci z historią miejscowości, w której mieszkają oraz legendami tego regionu
 2. konkurs plastyczny-

2. Poznanie własnego miasta, miejsc charakterystycznych, instytucji lokalnych poprzez organizowanie wycieczek - zwiedzanie .......

3. Utworzenie „kącika regionalnego”.

4. Poznanie warunków życia i pracy naszych przodków

- prowadzenie zajęć w kąciku regionalnym

- oglądanie starych fotografii

- spotkanie z babcią lub dziadkiem

5. Zapoznanie dzieci z zarysem mapy Polski oraz z symbolami narodowymi - godło, flaga, hymn.

październik – grudzień

 

kwiecień

 

 

 

 

cały rok

październik

 

cały rok

 

 

nauczyciel, rodzice

7. Współpraca

z rodzicami.

1. Organizowanie zebrań rodziców.

2. Organizowanie zajęć otwartych.

3. Zapraszanie rodziców na uroczystości przedszkolne:

 • Dzień Edukacji,
 • Święto Pieczonego ziemniaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka,
 • Andrzejki,
 • Przyjście Mikołaja
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Powitanie wiosny
 • Dzień Matki
 • Dzień dziecka
 • Pożegnanie starszaków
 • Pożegnanie pozostałych przedszkolaków

4.Angażowanie rodziców do prac na rzecz przedszkola.

5. Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami.

6. Tworzenie możliwości swobodnej rozmowy i wymiany informacji między zainteresowanymi.

7. Zorganizowanie szkolenia  (warsztatów) dla rodziców na temat:

 1. 1) „Rola i znaczenie książki w rozwoju dziecka” – prowadzone przez psychologa lub pedagoga (ewentualnie specjalistę zaproszonego poprzez z ODN).
 2. 2) Aspekty psychologiczne posyłania dzieci sześcioletnich do szkoły

8. Wydawanie przedszkolnej gazetki dla rodziców  kwartalna aktualna informacja o różnych sferach  z życia placówki (co robimy, co zamierzamy, nasze osiągnięcia, ciekawe wydarzenie, informator itp.). 

 

wrzesień – styczeń – maj

wg. harmonogramu

wg. harmonogramu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ramach potrzeb

 

na bieżąco

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

 

 

Październik, styczeń, kwiecień, czerwiec

dyrektor, nauczyciel

 

nauczyciel

nauczyciel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, nauczyciel

 

nauczyciel

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog

 

 

 

L. Dziubńska

8.Współpraca ze

środowiskiem

lokalnym.

1. Zapoznanie dzieci z instytucjami lokalnymi przez organizowa-nie wyjść do:

- Urzędu Miasta i Gminy,

- Biblioteki Miejskiej,

- Szkół Podstawowych nr 1, i nr 2

- Straży Pożarnej,

-          Ośrodka Zdrowia

2.Współpraca z z innymi instytucjami użyteczności publicznej:

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stąporkowie
 • z biblioteką
 • z miejsko gminnym domem kultury w Stąporkowie
 • zapraszanie do przedszkola przedstawicieli wybranych zawodów (np. policjant, leśnik oraz twórców  ludowych
 • zapraszanie władz samorządowych, oświatowych oraz parafialnych na przedszkolne uroczystości otwarte.

3. Udział w uroczystościach lokalnych:

- Dzień Edukacji,

- Jasełka,

-         Dzień Babci i Dziadka,

 

w ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

w ciągu roku wg potrzeb

dyrektor, nauczyciel

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, nauczyciel

Uroczystości przedszkolne

 1. Organizacja uroczystości:
 • „Święto Pieczonego Ziemniaka” – impreza plenerowa intergująca społeczność przedszkolną i lokalną.
 • Pasowanie na „Słonecznego Przedszkolaka” – dla dzieci nowo przyjętych  i sześciolatków;
 • dzień nauczyciela
 • Andrzejkowe wróżby i zwyczaje (wychowanie dla tradycji) – impreza dla 5- i 6-latków;
 • wizyta Mikołaja
 • jasełka  udziałem Rodziców i innych Gości z zewnątrz;
 • „Herbatka dla Babci i  Dziadka” – uroczyste spotkanie w przedszkolu z seniorami rodzin z okazji ich święta;
 • „Z bohaterami ulubionych książek na bal przedszkolny zdążam” - karnawałowy bal przebierańców;
 • „Wysyłamy zimę w daleką krainę...” – czyli nie-topienie Marzanny, ale „Wesoły pochód  na pożegnanie zimy, a kukła popłynęła... łódką z wikliny!” (kształtowanie Uroczystość dzieci postaw proekologicznych);
 • Dzisiaj jest Dzień Mamy, więc do przedszkola Je zapraszamy! – uroczystość w grupach (występy dzieci oraz wspólne z mamusiami zabawy, tańce, zawody itp.)..
 • „Do widzenia, Przedszkole!” – uroczystość pożegnania przedszkola przed dzieci 6-letnie.
 • Do widzenia, Przedszkole!” – uroczystość pożegnania przedszkola przed dzieci 305-letnie

 

 

 

Zatwierdzony do realizacji  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26.08.2009 r.

 

 
Free joomla templates made by Lonex.